panelarrow

Gamayacht

rejsy jachtem

Rezerwy emerytalne – jakie rzeczy powinieneś wiedzieć o tworzeniu i rozliczaniu?

Rezerwy emerytalne to wiązania wynikające z poprzednich zdarzeń oraz obowiązki zrealizowania świadczeń o wiarygodnie wskazanej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych czy też przyszłych aktywów. Bazą wyceny rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze są rozkazy prawa pracy, statutów wynagrodzeń, szyków zbiorowych i innych wiążących porozumień pracodawców z załogą.

aktuariusze pozują do zdjęcia

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Szacunek kwoty rezerw ma obowiązek uwzględniać wiążące obciążenia pracodawcy wynikające z przepisów prawa panujących na dzień wyceniania rezerwy. Rezerwy emerytalne, na odprawy rentowe i gratyfikacje jubileuszowe tworzy się tylko wtedy, gdy z rozkazów prawa, układu pracy czy też umów o pracę bezdyskusyjnie wynika, że na pracodawcy ciąży obligacja ich zapłaty i ich wielkość jest kluczowa, w związku z czym ich nieuwzględnienie w sprawozdaniu skarbowym zniekształciłoby widok sytuacji finansowej i majątkowej oraz rezultat finansowy firmy – kliknij w link.

Przykładowy sposób wyliczenia rezerwy na odprawy emerytalne uzależnia jej wielkość od takich elementów,

finanse

jak teraźniejszy staż pracy, łączna liczba lat do przepracowania (która uzależniona jest od dwóch zmiennych: wieku pracownika oraz wieku emerytalnego), zdyskontowanej podstawy wypłaty odprawy i prawdopodobieństwa zostania w firmie pracownika do osiągnięcia wieku emerytalnego. Zalecaną metodą obliczania rezerw na te usługi jest oczywiście ocena, którą robi aktuariusz. Wycena rezerw na długookresowe zobowiązania pracownicze, w tym odprawy emerytalne jak również rentowe, winna zostać wykonana zgodnie z metodologią aktuarialną, korzystając z pomocy specjalisty jakim jest aktuariusz, albowiem ustalenie ich wielkości uwarunkowane jest wieloma czynnikami (np. stosunki makroekonomiczne, obieg pracowników, ryzyko śmierci).

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje wzbogacony przepis dotyczący rezerw. Odpowiednio do art. 39 ust. 2 regulacji o rachunkowości spółki dokonują biernych rozliczeń, międzyokresowych kosztów w wysokości przypuszczalnych zobowiązań przypadających na obecny okres sprawozdawczy, wynikających m.in. z nadchodzących świadczeń przeznaczonych dla pracowników (np. gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych).

Comments are closed.